Kontakt z rozwijaj±cymi

Nasza lista dyskusyjna znajduje siê pod adresem mattricks@lists.lysator.liu.se. Je¶li masz pytania, zg³oszenia b³êdów lub po prostu ogólnie chcesz pochwaliæ Mattricksa to jest to odpowiednie miejsce do pisania. Lista dyskusyjna jest angielskojêzyczna tak by ka¿dy móg³ zrozumieæ o czym tocz± siê rozmowy. Zauwa¿, ¿e bardzo czêsto odpowiadamy jedynie na listê, wiêc mo¿emy zapomnieæ wys³aæ kopiê do Ciebie podczas odpowiedzi. Je¶li nie dosta³e¶ odpowiedzi to mo¿liwe, ¿e w³a¶nie dlatego.

By zapisaæ siê na listê udaj siê tutaj: http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/mattricks/

Tutaj znajduje siê archiwum listy dyskusyjnej: http://lists.lysator.liu.se/pipermail/mattricks/

Lista jest równie¿ importowana do LysKOMa, dla tych, którzy wol± j± czytaæ tam (forum Mattricksa jest aktualnie jedynie w jêzyku szwedzkim).

We make use of a bughandling system called bugzilla. Please make use of this when reporting bugs. Also note that you need to make a simple registration to be able to enter new bugs.

To enter a new bug, go to the bug entry form.

To view all existing, open, bugs, go to the open bugs page.

Istnieje równie¿ forum po¶wiêcone Mattricksowi w Hattricku. Spe³nia ono tê sam± funkcjê co lista dyskusyjna, ale ma tê przewagê, ¿e znajduje siê w Hattricku i niektórym mo¿e byæ ³atwiej z niego korzystaæ zamiast listy dyskusyjnej.

By wej¶æ na forum w Hattricku, u¿yj nastêpuj±cych odsy³aczy: "Spo³eczno¶æ > Programy > Mattricks", a nastêpnie kliknij odsy³acz do forum i powiniene¶ siê na nim znale¼æ.

Wspieranie

Tak wiêc chcesz pomóc? Zawsze jest co¶ do zrobienia, pocz±wszy od testowania, przesy³ania pomys³ów, poprzez t³umaczenia i szukanie formu³, a¿ po pisanie kodu. By zrobiæ cokolwiek powiniene¶ na pocz±tek napisaæ na listê dyskusyjn± lub forum LysKOMa.

Potrzebujemy t³umaczeñ na inne jêzyki. Je¶li znasz jaki¶ jêzyk, który nie jest jeszcze wspierany, lub jego obs³uga nie jest aktualizowana, bêdziemy wdziêczni je¶li zechcesz nam pomóc. Mo¿esz równie¿ przet³umaczyæ tê stronê je¶li chcesz. Mimo wszystko lepiej zacz±æ od programu.

Specjalnie zale¿y nam na osobach, które mog³yby testowaæ (i pomóc doprowadziæ do dzia³ania) Mattricksa na Mac OS X, poniewa¿ g³ówni deweloperzy nie posiadaj± maszyn z tym systemem. S± ludzie u¿ywaj±cy Mattricksa na Mac OS X, ale wiêcej pomocy jest zawsze mile widziane.

Staramy siê utrzymywaæ aktualn± listê rzeczy, które chêtnie widzieliby¶my w Mattricksie. Sprawd¼ listê (po angielsku).

Dobrym pomys³em jest powiadomienie nas je¶li zamierzasz pisaæ kod lub robiæ inne rzeczy zwi±zane z Mattricksem. Dziêki temu bêdziemy mogli koordynowaæ pracê oraz pozwoli to upewniæ siê, ¿e wiele ludzi nie robi tego samego.