Mattricks

Mattricks

Mattricks jest wolnodostêpnym programem wspomagaj±cym graczy Hattricka. Dystrybuowany jest na zasadach licencji GNU GPL.

Program zosta³ napisany z wykorzystaniem pythona oraz wxPythona do tworzenia interfejsu.

Mo¿liwo¶ci

Pracujemy nad dodaniem nowych mo¿liwo¶ci do Mattricksa, a poni¿ej lista tego co ju¿ obs³ugujemy: