Anslutningsregler

Status

Detta är version 1 av reglerna för anslutning till Rydnet. Detta dokument antogs av Rydnetmötet den 4 maj 1994.

Villkor för anslutning

För att du ska få ansluta din dator till Rydnet och fortsätta ha den ansluten måste du uppfylla följande krav:

  1. Rydnetavgifterna måste betalas i förskott. Vilka avgifter du måste betala, och hur stora de för tillfället är, beskrivs i Rydnet-avgifter.

  2. Du måste vara medlem i Lysator, betala den medlemsavgift som gäller för dig och ha ett giltigt konto på Lysators maskiner.

  3. Kabeldragningen från trapphuset till din dator måste ha utförts enligt instruktioner från de installationsansvariga. Kabeldragningen ska inspekteras av en installationsansvarig innan datorn kopplas in.

  4. Du måste anmäla dig och din dator till den som ansvarar för registeringen av användare och datorer genom att skicka mail till register@ryder.rydnet.lysator.liu.se. Vilka uppgifter du ska skicka in beskrivs i Registering.

  5. Du måste ha skrivit under ett avtal där du förbinder dig att följa bestämmelserna i detta dokument, inklusive bilagor.
Om du inte uppfyller punkterna ovan får du ingen anslutning, och kan bli av med anslutningen om du redan är inkopplad.

Ansvar

Du är personligen ansvarig för det du gör via Rydnet. Du är också ansvarig för vad andra personer som använder din dator gör, i lika stor utsträckning som om det vore du som gjorde det, om dessa personer inte själva har skrivit på ett avtal med Rydnet där de accepterar reglerna i detta dokument.

Säkerhet

Du ansvarar själv för säkerheten på din dator.

Du får inte ha en så låg säkerhet på din dator att andra systems säkerhet äventyras, t.ex. genom att du lagrar lösenord till andra system i klartext på ett sådant sätt att obehöriga kan komma åt dem.

Förmedling av Rydnet-anslutning

Du får inte via din utrustning ansluta en annan persons utrustning till Rydnet om denna person inte har skrivit på ett avtal med Rydnet där han accepterar reglerna i detta dokument.

Om någon som är ansluten via din utrustning ska avstängas enligt beslut av behörig person, ska du hjälpa till med att verkställa beslutet. Om du inte hjälper till med detta kan du själv tillfälligt bli av med din anslutning.

Förmedling av Internet-tjänster

Du får inte ge personer utanför Rydnet och Lysator tillgång till Internet-tjänster, t.ex. genom att driva en BBS dit utomstående kan ringa för att köra telnet och ftp, skicka email eller läsa news. Detta gäller oavsett hur kommunikationen över Rydnet mellan din dator och Lysator är ordnad.

I tveksamma fall är det Lysators nätverksansvarige som avgör vad som är tillåtet.

Brottslig verksamhet

Du får inte använda Rydnet för sådana aktiviteter som är olagliga enligt svensk lagstiftning. Oberoende av svensk lag är det förbjudet att använda Rydnet för försök till obehörigt intrång i datorsystem, spridning av datavirus eller obehörig kopiering av program.

Förutom sanktioner enligt dessa regler kan du komma att polisanmälas om du använder Rydnet för brottslig verksamhet.

Nätverksetik

Som Rydnet-användare ska du iakttaga god nätverksetik när du använder dig av datornätverk inom och utanför universitetet. Mer information om detta finns i Lysators kontovillkor, som du måste skriva under för att få ett konto.

Avstängning

Om du bryter mot reglerna kan du bli avstängd från Rydnet. Det är den som av Lysators medlemsmöte utses till projektledare för Rydnet som har rätt att besluta om avstängning. Om han inte skulle vara tillgänglig kan den installationsansvarige eller Lysators nätverksansvarige tillfälligt besluta om avstängning tills projektledaren kan ta ställning.

Vid mindre allvarliga överträdelser ska en varning utdelas innan avstängning får ske. Endast vid allvarliga överträdelser eller för att förhindra brott får avstängning ske utan föregående varning.

Avstängningen kan gälla för en viss tidsperiod eller tills personen lovat att följa reglerna. Den som beslutar om avstängning beslutar också om villkoren för återanslutning.

Beslut om avstängning kan överklagas till Lysators styrelse, som tar upp frågan vid närmast kommande styrelsemöte. Den avstängde och den som beslutat om avstängningen ska yttra sig inför styrelsen innan frågan avgörs. Beslut som styrelsen fattar i dessa frågor kan som alla andra styrelsebeslut upphävas av ett medlemsmöte.

Inga avgifter, vare sig fasta eller rörliga, återbetalas till någon som blivit avstängd från Rydnet.

Skulle styrelsen eller medlemsmötet finna att en person som blivit avstängd inte borde ha blivit det ska personen, om han så önskar, bli ansluten igen. Anslutningen ska göras så fort det är tekniskt möjligt, enligt samma principer som för nyanslutning. Rörliga avgifter för perioden då personen varit avstängd skall räknas denne tillgodo.


Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Kent Engström <kent@lysator.liu.se>. [3413]