Avgiftsregler

Status

Detta är version 1 av reglerna för Rydnet-avgifter, en bilaga till Rydnet-reglerna. Detta dokument antogs av Rydnetmötet den 7 april 1994.

Ett språkligt fel (dubbelt "tillbaka" i stycke 4 under "Årsavgift") har rättats den 4 maj 1994.

Postgironumret har ändrats från Lysators till RydNets egna (31 juli 1995).

Regeln om att man skulle betala två årsavgifter i förskott togs bort med omedelbart verkan på RydNet-mötet 31 oktober 1995.

Anslutningsklasser

Det finns två klasser av Rydnetanslutningar:

Klass A
Till denna klass räknas alla anslutning som sker med hjälp av ethernetkabel, oavsett om IP-adress tilldelas eller inte. Hit räknas också alla anslutning av annat slag än ethernet som tilldelas IP-adress.

Klass B
Hit räknas alla anslutningar som varken använder ethernetkabel eller innebär att ett IP-nummer tilldelas.

Betalningsmottagare

Rydnetavgifter betalas till RydNets postgirokonto 3 14 15 - 3. Inbetalningskortet ska tydligt märkas med texten "Rydnet" och innehålla uppgifter om vad inbetalningen avser.

Fast anslutningsavgift

Fast anslutningavgift betalas bara av personer som har en anslutning av klass A.

Beloppet är för närvarande 1000 kronor.

Avgiften betalas i förskott, innan maskinen ansluts. En inbetald fast anslutningsavgift återbetalas endast om den som betalt begär så och dessutom någon av nedanstående förutsättningar föreligger:

Årsavgift

Årsavgift betalas av alla med Rydnetanslutning, oavsett klass.

Beloppet är för närvarande 250 kronor per år.

Årsavgiften betalas i förskott.

Årsavgiften betalas inte tillbaka om du inte utnyttjar anslutningen.

Om du på grund av fel på Rydnets gemensamma utrustning eller brister i systemunderhållet på densamma inte kan utnyttja din Rydnetanslutning får du räkna bort den icke anslutna tiden och flytta fram slutpunkten för din betalda period med samma antal dagar. Återbetalning medges inte i detta fall.

En förutsättning för att du ska få tillgodoräkna dig extra anslutningstid vid störningar enligt föregående stycke är att du utan dröjsmål anmäler störningarna till Rydnets installationsansvarige eller projektledare. Det är också ditt ansvar att hålla redan på den tid du varit utan anslutning och meddela detta i god tid före det datum då betalningen annars borde ha erlagts. Anslutningstiden räknas i månader.

Anslutning av extra utrustning

Den fasta anslutningavgiften och årsavgiften gäller för anslutning av en maskin till Rydnet. Avgiften täcker all kabel och alla kontakter som behövs, men ingen ytterligare utrustning eller programvara som din dator behöver kompletteras med, exempelvis nätverkskort och nätverksprogram. Om du vill ansluta flera maskiner till Rydnet får du själv betala den merkostnad som uppstår, ifall den inte är obetydlig.

Inskränkningar i rätten att förfoga över en anslutning

Rydnetanslutningen är personlig och kan inte överlåtas eller upplåtas till annan person.

Flyttning av anslutning

Om det är tekniskt möjligt kan du flytta med dig din anslutning till en annan del av Ryd om du flyttar. Du kan dock bli tvungen att betala den merkostnad som uppstår för inkoppling i den nya lägenheten.

Anslutning i område utan nät

Om du bor utanför det område där Rydnet är utbyggt, och vill koppla in dig innan nätutbyggnaden når dit, får du själv skaffa och betala för den extra utrustning som krävs för att ansluta dig till Rydnet.

Beslut om utbyggnad av det ordinarie Rydnet tas av Rydnetmötet.


Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Kent Engström <kent@lysator.liu.se>. [3605]