Förord

IT betyder informationsteknologi. För ett fåtal år sedan var detta ett helt okänt begrepp. Idag är situationen annorlunda. Alla ska ut på ‘nätet’. En organisation som inte kan visa upp en e-post adress betraktas som hopplöst efter. Utvecklingen går i sådan rasande fart att få vet vart vi är på väg, eller ens hur vi kom hit. Det är svårt att ge en god överblick över något som i morgon inte kommer att vara vad det är idag.

Att jag valde IT som specialarbete beror på ett stort intresse för ämnet. Jag har ett stort intresse för teknik i allmänhet och datorer i synnerhet. För mig är det mycket de tekniska delarna bakom som är intressanta, men jag fascineras också av att tekniken nu blir tillgänglig och naturlig för alla.

I detta arbete kommer jag att undvika att ta upp för mycket av de tekniska detaljerna eller att fokusera mig på dagens Internet och datorer. Istället lägger jag större vikt vid grunderna för IT, hur utvecklingen hitintills har fortlöpt och vad det kan tänkas betyda för människan och samhället.

Trevligt läsning.


Upphovsrätt

Copyright © 1996 Peter Åstrand

"IT - teknik & samhälle" får kopieras och distribueras helt eller delvis enligt nedanstående premisser:

  1. Denna notis om upphovsrätten måste medfölja samtliga kopior (eller delar därav) av detta dokument.
  2. Samtliga översättningar eller härledda arbeten av detta dokument måste skriftligen godkännas av upphovsmannen innan distribution.
  3. Mindre delar av detta dokumentet får användas i härledda arbeten utan upphovsmannens tillstånd.
  4. Om detta dokument ej distribueras i sin helhet, skall instruktioner medfölja gällande var det fullständiga dokumentet kan hittas.


Kommentarer till HTML-versionen

Att detta arbete någon gång skulle konverteras till HTML fanns det funderingar på från första böran. Det tog dock ett år innan det verkligen blev av. Under detta året hann det hända mycket. Somliga saker som var orubbliga sanningar vid tidpunkten då detta dokument skrevs gäller inte längre. Jag reserverar mig härmed från fel i detta dokument, oavsett om de beror på yttre faktorer eller min egen dumhet.

Mvh:

Peter Åstrand
Tel: 0380-505 81
Rosenlundsgatan 27
E-post: altic@lysator.liu.se
570 23 Anneberg
 

Tillbaka till innehållsförteckning    Första kapitlet