RXML parse error: Cannot format tags with type text/*.
 | <Body alink="#ff0000" bgcolor="#d9e8f3" link="#0000ee" onload="if(null==location.pathname.match('^/spexet/rally')) {window.location.replace('http://www.studentspex.se/');}" text="#000000" vlink="#551a8b">
 | <insert file="/spexet/table-start">
 | <eval>Rally-PM för Spexets automobil- och omnibussrally HT-98

Öset Luhring ber att få önska ert lag välkommet att deltaga i Spexets automobil- och omnibussrally HT-98. De flesta av er har varit med förr, men vi rekommenderar ändå att samtliga lagmedlemmar läser igenom denna handledning före start. Ett rebusrally är inte någon hastighetstävling. Det som premieras är i stället kunskaper, fantasi, uppmärksamhet och samarbetsförmåga. Alla upgifter som ingår i ett rally belastas med prickar, ju bättre resultat desto färre prickar. Det lag som samlat på sig minst antal prickar under dagen vinner.

Som vanligt går rallyt delvis på krokiga och smala vägar som stundtals nätt och jämnt är att betrakta som tjänliga, och ni passerar ibland bebyggda trakter som är tämligen ovana vid trafik. Tag det lugnt och kör klokt!

START

Rallyt går av stapeln lördagen den 19 september 1998. Starten äger rum på Tekniska Högskolans parkering mellan hus A och B på universitetsområdet. Ni skall där till funktionärerna anmäla ert ekipage med besättning senast klockan 08.00 rallydagen, annars belastas ni med tidsprickar. Samtidigt med denna incheckning skall ni betala en startavgift, vilken preliminärt beräknas till omkring 200 kronor per ekipage. OBS! Om ert ekipage av någon anledning skulle vara förhindrat att deltaga, ber vi er att omgående kontakta rallyledningen. Om vi inte fått en avanmälan senast klockan 07.30 rallydagen tvingas vi att kräva er på startavgiften i alla fall. Vid starten utdelas ett startkuvert innehållande för rallyts framgångsrika genomförande väsentliga dokument, diverse uppgifter, ett kassettband, en eller två gröna kartor beroende på vad ni beställt, samt en standardiserad linjal. En innehållsförteckning medföljer, och vi ber er kontrollera att allt är med innan ni åker iväg.

REBUSAR

Vid varje kontroll utom starten och lunchen får ni en rebuslapp som är märkt med R och en ordningssiffra (t ex R5) samt tre kontrollbokstäver (t ex ABC). Kontrollbokstäverna är ett bevis på att ni har varit vid rätt kontroll. Ni skall därför skriva upp kontrollbokstäverna på svarskortet ni får i startkuvertet.

REBUSLÖSNING

Rallyrebusarnas princip förklaras utförligt i en särskild bilaga till detta PM, där även vissa exempel och övningsrebusar återfinns. Lösningen på rebusen är ett på kartbladet utskrivet unikt namn på en geografisk företeelse. Observera att en korrekt rebuslösning innehåller hela namnet, dvs kartnamn som "Öv Jälla", "Fornl omr" eller "Varv och Styra församling", skall betraktas som en korrekt rebuslösning endast i sin helhet.

När rebusen är löst skall rebuslösningen motiveras kortfattat men fullständigt på därför avsedd blankett.

KOORDINATER

En rebuslösning utpekar inte direkt platsen för nästa kontroll, utan först skall ni utföra en enklare matematisk operation och en tabellslagning för att få fram en koordinatangivelse till nästa kontroll. Exakt vilken procedur som skall användas anges på arket med koordinattabellen i startkuvertet. Koordinaterna mäts med den utdelade rallylinjalen från nedre vänstra hörnet av begynnelsebokstaven i lösningen. Med detta avses det hörn som ligger längst åt kartans sydvästriktning av en rektangel vars sidor är parallella med kartans svarta rutnät och vilken precis omsluter begynnelsebokstaven. Mätningen av koordinaterna skall sedan ske parallellt med kartans svarta rutnät. OBS! Mät noga, och använd den utdelade linjalen!

Om lösningen t ex blir ”Öset” och koordinaterna till denna lösning är N 242, V 43 betyder detta att nästa kontroll ligger 242 mm norr och 43 mm väster om namnet ”Öset” på kartan, räknat från nedre vänstra hörnet av en parallellt med kartans svarta rutnät orienterad rektangel vilken precis omsluter begynnelsebokstaven Ö. (Det här låter förmodligen krångligare än det är. När man har en grön karta framför sig blir det ganska självklart.)

HJÄLPREBUSAR OCH NÖDLÖSNINGAR

Om ni inte klarar av att lösa rebusen inom rimlig tid finns ett så kallat nödhjälpkuvert att ta till. Som en första åtgärd kan ni klippa upp hjälprebusen med den medhavda saxen. Till rebus R1 hör hjälprebus H1 osv. Hjälpen innehåller en ny, men förhoppningsvis lättare, rebus med samma lösning som den ordinarie rebusen. Om lösningen fortfar att gäcka er trots uppklippt hjälprebus kan ni även klippa upp nödlösningen. Till rebus R1 hör nödlösning N1 osv. Nödlösningen ger den exakt riktiga lösningen till rebusen, tillsammans med en ungefärlig angivelse inom parentes av var lösningen står på kartan. Om nödlösningen till exempel lyder: NÖDLÖSA (42,19) betyder detta att rebuslösningen är ortsnamnet Nödlösa, vilket finns i närheten av skärningspunkten för öst-västlinje 42 och nord-sydlinje 19. Tänk på att nödlösningen ger koordinaterna för rebuslösningen, inte kontrollen. Ni måste fortfarande mäta. Var mycket aktsam med nödhjälpkuvertet! Det skall inlämnas vid målgång, varvid varje form av konstaterad åverkan som kan ha medfört avslöjande av innehållet eller delar därav tolkas som avsiktlig och medför prickbelastning. Ett förlorat nödhjälpkuvert bestraffas följaktligen med full prickbelastning på samtliga rebusar.

KONTROLLER

Ni skall vid mätningen på kartan hamna i närheten (inom 0,5 mm) av en farbar väg, på en plats som är tydligt markerad på kartan och i naturen. Tillsammans med koordinatangivelserna i startkuvertet finns en kortfattad beskrivning av kontrollens läge: ”Korsningen”, ”Förgreningen”, ”Runstenen” etc. Kontrollen består av en ungefär 30 cm hög träpinne, placerad rimligt synlig i naturen inom 15 meters radie från den angivna punkten på vägen. På denna pinne finns små lappar med nästa rebus, eller i vissa fall med en direkt anvisning om den fortsatta färden. Vid lunchkontrollen är rebusen inte en papperslapp, utan en sak som ni får titta på när ni är klara att åka.

Rebus RX leder till kontroll KX. Rebus R3 leder exempelvis till kontroll K3, och återfinnes följaktligen på pinnen vid kontroll K2. Lunchpausen inträffar strax efter kontroll K4. Den sista kontrollen är K8, där också målet är beläget. Det finns således inalles åtta rebusar att lösa.

OBS! För att rebuslapparna skall räcka till alla ber vi er att endast ta en lapp per lag!

FALSKA KONTROLLER

Falska kontroller kan förekomma. Dessa ligger minst 100 meter från den riktiga kontrollen. Ni får den riktiga rebusen även vid den falska kontrollen, men felaktiga kontrollbokstäver, vilket ger prickbelastning. Mät noggrant!

RALLYVÄG

Rallyväg är den enligt kartan kortaste farbara vägen mellan två påföljande kontroller. Giltig rallyväg får inte befinna sig utanför kartans område. Minsta väg som räknas som farbar är ”Enskild bilväg” (dubbla tunna svarta linjer). ”Enskild sämre bilväg” (enkelt svart linje) är således inte tillåten rallyväg. Motorväg eller motortrafikled är inte heller giltig rallyväg. Tidigare körd rallyväg får inte köras igen i någondera riktningen, men får korsas. Överensstämmer inte kartan med verkligheten så gäller kartan om inte rallyledningen meddelat annat.

Ibland kan dock verkligheten göra sig påmind. Gällande trafikregler, förbudsskyltar och andra vägmärken skall obönhörligen respekteras. Vid siktande av tilläggsskylten ”gäller ej fordon med tillstånd” skall rallyfordonet inte anses ha tillstånd, oavsett om så skulle vara fallet. Enskilda vägar är tyvärr i allt större omfattning stängda för allmän trafik. Om en på kartan omarkerad avspärrning med vägbom eller vägmärke framtvingar val av en annan väg än den enligt kartan kortaste farbara vägen mellan kontrollerna skall inte hela vägen från den senaste kontrollen mätas om. I stället skall rallyekipaget föras tillbaka längs den konstaterat icke farbara vägen till den närmast föregående förgrening där det överhuvudtaget är möjligt att på tillåten rallyväg komma fram till nästa kontroll. Därefter skall ny mätning ske från denna punkt för att få fram kortaste farbara väg till nästa kontroll. Ingen del av den felaktigt körda icke farbara vägen skall räknas som körd rallyväg.

Rallyledningen har på rallykartorna markerat två vägbommar som tillkommit sedan kartan rekognoscerades. För två områden kring tätorter har dessutom vägens sträckning ändrats, och den nya sträckningen återfinns i dessa fall på utsnitt av kartan som delas ut i startkuvertet. Dessa officiella ändringar skall beaktas vid mätning och vägval.

Rallyvägen börjar så snart ni kommit in på kartan, och rallyväg upphör först vid målgång.

I vissa fall kan det krävas en ganska noggrann mätning för att avgöra vilken av de möjliga vägarna som egentligen är kortast. För detta ändamål rekommenderas knappnålar att sätta i kartan och sytråd att dra mellan nålarna, eller, om ni behärskar instrumentet, en stickpassare och ett stadigt kartunderlägg.

TALLRIKSPLOCK

Papperstallrikar, så kallade tallriksplock, finns uppsatta längs rallyvägen, fullt synliga från bilen för uppmärksamma rallydeltagare. Dessa skall observeras och redovisas. På ett giltigt tallriksplock skall det stå tre eller fyra bokstäver som bildar ett vanligt svenskt ord.

Det kommer inte att förekomma några slamkrypare. Till exempel kan "HÄST" och "SAX" sägas vara vanliga svenska ord, medan "KLPX" och "AAE" däremot inte är det. Rena egennamn som "OVE" eller "ÖSET", eller mystiska ord som "EDA", "BIGA", "ULK", "KAXE", "FJÖS" och "HUMP", som man behöver ordlista för att ta reda på om de finns eller inte, och som även om de inte står i vanliga ordlistor eventuellt kan tänkas finnas i vissa dialekter eller i nymodig eller ålderdomlig svenska, kommer inte att stå på några tallrikar. Ordlista kommer alltså inte att behövas - i varje fall inte för just denna uppgift.

När ni siktat ett giltigt tallriksplock skriver ni ned plockets ord på det härför avsedda svarskortet ni får i startkuvertet. Observera att ni även skall ange mellan vilka kontroller ni hittat plocket genom att skriva bokstäverna på rätt ställe.

FOTOPLOCK

I startkuvertet finns ett antal fotografier, så kallade fotoplock. Ett giltigt fotoplock skall vara taget från någon plats längs rallyvägen. När ni från rallyvägen observerar den på fotot avbildade vyn antecknar ni fotografiets nummer på rätt plats på svarskortet.

FALSKA PLOCK

Falska plock kan förekomma. Falska plock uppfyller inte villkoren ovan för äkta plock, och ger prickbelastning om de redovisas.

LUNCHKONTROLLEN

Vid lunchkontrollen skall vissa uppgifter lämnas in. Vilka står angivet i startkuvertet. Om det inte ösregnar kommer grillmöjligheter att finnas vid lunchkontrollen. Tänk dock på att det är många deltagande lag i detta rally, så om ni tar med råa grillspett, flintastek eller annat tids- och utrymmeskrävande kan det bli väldigt trångt på grillen. Tillred gärna maten i förväg hemma och värm upp den på grillen, eller tag med utrymmessnål och lättgrillad mat som exempelvis varmkorv.

Lunchkontrollen kommer att bjuda på en kort tipspromenad med sjöutsikt, men inga andra praktiska övningar. Offentlig toalett i form av utedass finns.

STIL OCH MUTOR

Tänk på att i ett rally är det inte allt att segra, ibland är det inte ens önskvärt. Det finns vid det här laget många andra priser att erövra, inte minst stilpriset. Vi vill meddela att rallyledningen ställer sig negativ till mutor. Däremot är vi mycket positiva till presenter, uppskattning, gyckel och fjäsk. Ett gediget stilfullt eller gentemot rallyledningen odelat positivt uppträdande kan belönas med minusprickar.

PRICKBELASTNING

Förseelseprickar
Klippt hjälp men ej nöd25
Klippt hjälp och nöd45
Klippt nöd men ej hjälp (dumt)45
Bristande rebusmotivering1-45
Felaktiga kontrollbokstäver45
Missat fotoplock10
Redovisat falskt fotoplock20
Missat tallriksplock5
Redovisat falskt tallriksplock10
Tidsprickarnormalt 1 per min

Dessutom ges prickbelastning för pysseluppgifter, trafikförseelser, skymfande av rallyledning eller trotsande av rallyregler.

MÅLGÅNG

Målgång sker vid kontroll K8. Resterande uppgifter samt linjal och kassettband skall lämnas in där. Om ni av någon anledning blir tvungna att bryta rallyt under dagen, måste ni obönhörligen meddela rallyledningen detta, så att vi slipper vänta i onödan. Skulle några andra problem uppstå står vi också gärna till tjänst. Dock hjälper vi inte till med att lösa rebusar. Öset Luhring har två mobiltelefoner som båda kommer att vara påslagna och bemannade under hela rallydagen:
Jakob0708-12 73 73
Per-Erik0705-87 40 25

TILLÅTNA HJÄLPMEDEL

Rallyt och alla dess uppgifter skall genomföras endast med hjälp av den kompetens och faktamängd som ryms i rallyekipaget. Kontakt med utomstående personer eller informationskällor som exempelvis Internet är inte tillåten. Datorer är tillåtna, bara de inte har kontakt med omvärlden. En dator gör dock förmodligen ingen som helst nytta.

VIKTIGA KLOCKSLAG

08.00 Samling vid Tekniska Högskolan. Kort genomgång. Start. Sen ankomst ger tidsprickar.
12.30 Prickbelastning vid lunchkontrollen börjar.
14.30 Lunchkontrollen dras in. 120 tidsprickar samt full prickbelastning på tipspromenaden för ej ankomna lag. Rebusen försvinner. Om ni kommer jättesent, klipp hjälprebusen.
17.00 Prickbelastning börjar vid mål. En prick per minut fram till 17.30. Därefter dubblas tidsprickarna varje halvtimme: efter 17.30 får man 2 prickar per minut, efter 18.00 ges 4 prickar per minut, och så vidare.

Lunchkontrollen och målet bemannas i god tid innan det första laget beräknas komma dit. Om ni mot förmodan skulle komma före rallyledningen ber vi er vänta en stund. OBS! Vi ber vänligen alla lag att uppmärksamma tidsplaneringen. Den bygger på en körtid på litet knappt 2 timmar före och efter lunch, en dryg timmes lunch och cirka 30 minuter per rebus. Det är helt upp till er att kontrollera hur ni ligger till i förhållande till detta, och utifrån det planera er åkning. Det kan löna sig mer att klippa än att få en massa tidsprickar.

SEGRAREN OCH NÄSTA RALLYS ARRANGÖRER

Segrar gör det ekipage som under dagen ådragit sig minst antal prickar. Segraren får den stora äran att anordna nästa rally. Om det skulle slumpa sig så att segraren arrangerade rallyt HT97 eller VT98 går i stället arrangörsskapet till det lag som erövrat andraplatsen. Om även andrapristagarna arrangerat rallyt HT97 eller VT98 ankommer det på tredjepristagarna att arrangera nästa rally. I så fall får detta lag ett mycket speciellt pris, "sura trean", som plåster på såren.

RALLYSEXA

En rallysexa anordnas på rallydagens kväll av diverse spexare med viss hjälp av festdeltagarna. På denna sexa äts mat, meddelas resultatet av dagens tävling, utdelas priser, framförs gyckel, glammas, konverseras och has roligt.

Sexan anordnas på Arbis, på Snickaregatan bakom Missionskyrkan, och börjar med en så kallad mjukstart. Pilsner, en växande skara trevliga människor att tala med samt facit för rallyuppgifterna finns att tillgå från klockan 20.00. Regelrätt sittning med varm mat kommer igång så snart de flesta deltagare kommit, dock senast klockan 21.00. Anmälan till festen skall förhoppningsvis redan vara gjord, men om ni skulle ha missat det ber vi er att omgående kontakta Jakob om detta. Festkostnaden blir omkring 150 kr och betalas i dörren. Festanmälan är att betrakta som bindande. Om ni är anmälda men inte kommer måste vi ändå ta betalt för maten och lokalhyran.

RALLYLEDNINGEN

Skulle någonting fortfarande vara oklart, eller om ni bara känner ett trängande behov av att tala med rallyledningen före rallydagen så finns vi tillgängliga på följande telefonnnummer:
Stefan Gustavson,
Carina Qvarford
10 09 35
Per-Erik Fägerman740 25
Stefan Wrammerfors17 55 54
Jakob Heinemann14 35 17
Håkan Ackegård12 86 68
Lennart Granlund0142-220 40

UTRUSTNINGSLISTA

NÖDVÄNDIGT:

 • Automobil eller annat motorfordon med rimlig markfrigång och en tjänstevikt under 4,5 ton
 • Sax
 • Penna och papper
 • Kartunderlägg
 • Knappnålar & sytråd, alt. stickpassare
 • Startavgift
 • Klocka
 • Kassettbandspelare
 • TEFYMA eller liknande tabellverk
 • Minst en rallydeltagare

BRA ATT HA:

 • Fler rallydeltagare
 • Synonymordbok eller ordlista
 • Allmänbildning
 • Matsäck och sittunderlag
 • Nalle (hård eller mjuk)
 • Annan bråte man tror sig ha nytta av och som ryms i rallyekipaget

Er rallyledning Öset Luhring önskar lycka till. Kör så det ryker!Dokumentet senast uppdaterat 1998-09-14 omkring klockan 13.00
1998-09-12: originalversionen
1998-09-13: stycket "viktiga klockslag" uppdaterat och rättat
1998-09-14: stycket "tallriksplock" förtydligat
2003-11-27: anpassat för spexets nya hemsida
Spexet produceras i samarbete med:
Studiefrämjandet