Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 65 (1000001), 19 november 2002.
Sammanställt av: Jan Smith BASH20080815 <smith@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/

Innehåll:


Jag får ursäkta att den här lystringen blir VÄLDIGT lång men händer det mycket i Lysator så blir det bara så.
(av Jan Smith BASH20080815 <smith@lysator.liu.se>)

Flytt av användarhemsidor

Lördagen den 23e November kommer alla Lysators medlemmars websidor att flyttas till en ny disk. Medlemmar som använder dynamiska element (RXML, CGI mm) bör ta en titt på dem så att de inte använder något annat än den korrekta absoluta pathen till filerna som är "/lysator/www/user-pages" alt "/lysator/www/roxen-pages". Absoluta pathar som börjar med "/web/" kommer inte att fungera efter lördag.

Servern kommer att vara nere någon gång mellan 0900 och 2400. Vi förbehåller sig rätten att ha servern uppe under den nämda tidsperioden. Ändringar som görs till websidor under lördagen är inte garanterade att finnas kvar på söndag.

(av Peter Bortas <zino@lysator.liu.se>)


Kanslilåda i  ~

Kanslisterna har äntligen fått sin lilla låda i ~ och kan därför nu börja dela ut passerkort till de som inte har något

De kan alltså bara dela ut till folk som inte har ett Akademiska hus-kort alls och därmed inte finns i systemet, anställda och folk som ännu inte fått sina kort kan alltså inte få kort. Kanslisterna sitter förhoppningsvis rätt ofta i ~ och är för närvarande:

(av )


Höstmötesprotokoll

Lysators höstmöte
2002-10-10

Närvarande: se bilaga 16

Bilagor:
Bilaga 1 Diskussion om rootgruppens roll i Lysator
Bilaga 2 Motion om budgetändringar
Bilaga 3 Motion om namn på Lysators nya lokal
Bilaga 4 Motion om namn på Lysators nya lokal
Bilaga 5 Motion om namn på Lysators nya lokal
Bilaga 6 Motion om namn på Lysators nya lokal
Bilaga 7 Motion om officiellt namn på nya lokalen i B-huset
Bilaga 8 Motion om stadgeändring gällande hedersmedlem
Bilaga 9 Motion om instiftande av hederstitel
Bilaga 10 Motion om förslag till personer att föräras hederstiteln
Bilaga 11 Motion om stadgeändring gällande mötens kallelse
Bilaga 12 Motion om driftsgrupp för skötsel av Lysators lokal i B-huset
Bilaga 13 Balansräkning för verksamhetsåret 2001-2002
Bilaga 14 Resultaträkning för verksamhetsåret 2001-2002
Bilaga 15 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2001-2002
Bilaga 16 Närvarolista

 1. Mötets öppnande
  Marcus Gustafsson förklarade mötet öppnat 18:35.
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Kent Engström valdes till mötesordförande.
  Emil Styrke valdes till mötessekreterare.
 3. Godkännande av dagordningen
  Dagordningen godkändes med följande tillägg och förändringar:
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare
  Thomas Bellman och Leif Stensson valdes till justerare.
 5. Mötets behöriga utlysande
  En motion hade förbisetts vid offentliggörandet av dagordningen, och blev därför inte offentliggjord förrän 18 timmar efter stadgeenlig tid. Trots detta befanns mötet behörigt utlyst.
 6. Ekonomisk berättelse 2001-2002
  Karl Backström redogjorde för balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2001-2002, se bilaga 13 respektive 14.
 7. Verksamhetsberättelse 2001-2002
  Då verksamhetsberättelse saknades beslutade mötet att bordlägga frågan till nästa ordinarie medlemsmöte.
 8. Revisionsberättelse 2001-2002
  Kent Engström föredrog revisionsberättelsen, se bilaga 15.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2001-2002
  Frågan bordlades med hänsyn till den saknade verksamhetsberättelsen.
 10. Rapporter och meddelanden
 11. Val av projekt- och driftsansvariga
 12. Diskussion om rootgruppens roll i Lysator.
  Se bilaga 1.
  Diskussionen flyttades till efter motionerna, se punkt 14.
 13. Motioner
 14. Diskussion om rootgruppens roll i Lysator
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande
  Kent Engström förklarade mötet avslutat klockan 22:34.
Ovanstående protokoll samt alla bilagorna finns på http://www.lysator.liu.se/local/protokoll/

(av Årsmötet)


Ansvarsfördelning mellan och inom våra arbetsgrupper


Lokalen (~)

* Kontaktperson
* Ansvarig: Jonas Olsson i LysKOM (lexicon@lysator.liu.se)

* Projektbeskrivning

Lokalgruppens uppgift är att sköta om Lysators lokal ~ i B-huset. På driftsgruppens ansvar faller att: Arbeta för att hålla lokalen och dess inventarier i ett gott skick.

Ombesörja inköp av förbrukningsmaterial och i viss mån inventarier till lokalen vid behov. Däremot sköter inte lokalgruppen städningen i lokalen utan det faller på varje enskild medlem att lämna lokalen i ett gott skick.

* Eventuella ekonomiska åtaganden för Lysator

Lokalgruppen behöver en budget för att kunna utföra sina åtaganden enligt ovan vad gäller inköp av förbrukningsvaror och i viss mån inventarier till lokalen.

* Eventuella krav på medlemmar som vill gå med i gruppen

Man bör vara händig och intresserad av att hjälpa till med lokalens skötsel. Man bör vara någon som ofta utnyttjar lokalen och som känner ett ansvar för att den hålls i ett bra skick.

* Projektstatus

Aktivt

Root-gruppen

* Kontaktperson
* Ansvarig: Johan Sundström i LysKOM (jhs@lysator.liu.se)

* Kontaktadress:

LysKOM-mötet "Root (@) Lysator"
mail:root@lysator.liu.se

* Projektbeskrivning

Gruppen sysslar med att hålla liv i vårt datorsystem.

* Eventuella ekonomiska åtaganden för Lysator

Superrooten ansvarar för budgetposten "Drift maskiner".

* Eventuella krav på medlemmar som vill gå med i gruppen

Sunt förnuft, samarbetsvilja samt välsignelse av befintlig root som intygar ens goda karaktär

* Projektstatus

Aktivt


uppLYSning

* Kontaktperson
* Ansvarig: Kent Engström i LysKOM (kent@lysator.liu.se)

* Kontaktadress:

http://www.lysator.liu.se/upplysning/ LysKOM-mötet UppLYSning (information) LysKOM-mötet Arrangörsforum (för) UppLYSning (kontakt med projektgrp) upplysning@lysator.liu.se

* Projektbeskrivning

Gruppen sköter planeringen av kommande UppLYSningar (hittills mest ansvariges uppgift, men om någon vill hjälpa till så är han eller hon välkommen) samt har hand om det praktiska runt fördragen (lokaler, affischer, CC, välkomnande, avtackande, osv).

* Eventuella ekonomiska åtaganden för Lysator

CC för c:a 35 kr per gång, samt tågbiljetter eller motsvarande någon gång per år för icke-lokala ideella föredagragshållare.

* Eventuella krav på medlemmar som vill gå med i gruppen

Villighet att hjälpa till med någon del av hanteringen.

* Projektstatus

Aktivt


webKOM

* Kontaktperson
* Ansvarig: Peter Åstrand, astrand at lysator dot liu dot se

* Kontaktadress:

Peter Åstrand i LysKOM (astrand at lysator dot liu dot se)
LysKOM-möter LysKOM(-klienten) WebKOM

* Projektbeskrivning

WebKOM är ett WWW-gränssnitt till LysKOM . Målet är en enkel klient som är lätt att lära sig.

* Krav på medlemmar som vill gå med i gruppen

Grundläggande kunskaper om CVS och Python.

* Projektstatus

Aktivt

(Insamlat av Jan Smith BASH20080815 <smith@lysator.liu.se>)