LysKOM tty-klient L0.11


NAMN

lyskom - läsa LysKOM på ett gammaldags sätt (utan Emacs)

SYNOPSIS

lyskom [--swascii] [--tomradavslutar] [server]

BESKRIVNING

Med lyskom kan du koppla upp dig till ditt favorit-LysKOM. Ett LysKOM är ett datoriserat konferenssystem där du kan delta i diskussioner, ställa frågor, och komma i kontakt med intressanta människor.

KOMMANDORADSINSTÄLLNINGAR

Om --swascii anges görs all utmatning till din terminal med den gamla svenska teckenkodningen ISO 646-SE2, som är 7-bitars. Annars använder lyskom den modernare teckenkodningen ISO 8859/1 som är 8-bitars.

Om --tomradavslutar anges, lägger lyskom in inläggstexter du skriver så fort du trycker Return två gånger i följd, annars måste du trycka på din EOF-tangent (normalt CTRL-D, se stty(1)) eller ange ett explicit kommando, se nedan.

Om namnet på en server-dator anges så kopplar lyskom upp sig till LysKOM-servern på den datorn. Annars kopplar lyskom upp sig till LysKOM-servern som valdes när programmet kompilerades.

KOMPATIBILITET

Om du använt det gamla Svenska KOM från QZ på en Tops-10 eller TOPS-20, kommer du att känna dig hemma med lyskom. Den använder ungefär samma kommandosyntax och editering.

Om du prövat Emacs Lisp-klienten lyskom.el, kommer du att märka att lyskom är snabbare. Å andra sidan är lyskom inte lika flexibel som lyskom.el, åtminstone inte än. Detta beror till stor del på GNU Emacs mångsidighet.

Eftersom lyskom använder det väldefinierade protokoll A för kommunikationen mellan klient och server, kan den koppla upp sig till alla kompatibla LysKOM-servrar. Redan nu kör ett halvt dussin sådana servrar, och fler väntas.

KOMMANDON

Du använder lyskom genom att skriva olika kommandon. Varje gång lyskom väntar på ett nytt kommando föreslår den själv ett kommando som den tror skulle passa. Om du vill utföra det kommandot så tryck Return, skriv annars in ett eget kommando. Du behöver bara skriva tillräckligt mycket av varje ord för att lyskom ska kunna skilja kommandot från andra. Ord inom parentes ignoreras.

Vissa kommandon behöver ett argument, och i så fall frågar lyskom efter det. Du kan också ange argumentet sist på samma rad som kommandot.

lyskom förstår följande kommandon. Eventuellt argument kallar vi a här.

Kommandon för att lista:

Lista kommandon
Ger en lista över alla kommandon lyskom förstår.
Lista (alla) nyheter
Ger en lista över alla dina olästa texter.
Lista möten
Ger en lista över alla möten.
Vilka (är närvarande)
Ger en lista över närvarande personer i LysKOM.

Kommandon för att avsluta:

Sluta
Avslutar LysKOM-sessionen och kopplar ner förbindelsen.
Börja (med nytt) namn
Startar om LysKOM-sessionen med nytt namn a.

Kommandon för att skriva inlägg:

(Skriva eget) inlägg
Låter dig skriva en text. För att skicka in ett färdigt inlägg, ge eof eller kommandot lägga (in texten). Vilken knapp som är inställd att generera eof på ditt system kan stty(1) svara på eller ändra. Vanligt är ^D (Ctrl-D). För att kunna ge kommandon måste du tillfälligt lämna inlägget du håller på att skriva, genom att trycka Esc. Redigeringskommandon beskrivs under "Kommandon för att hantera skrivandet av texter" nedan.
(Skicka) brev (till)
Låter dig skriva en text som blir ett personligt brev till a.
Kommentera (inlägget)
Låter dig skriva en text som blir en kommentar till det senast lästa inlägget.
Personligt (svar)
Låter dig skriva en text som blir en personlig kommentar till författaren till det senast lästa inlägget.

Kommandon för att återse:

Återse (inlägg)
Återser inlägg nummer a.
Återse (det) kommenterade
Återser det inlägg som det senast lästa inlägget är kommentar till.

Kommandon för att hantera möten:

Gå (till möte)
Går till möte a. Om du inte redan är medlem i mötet frågar lyskom om du vill bli.
(Bli) medlem (i)
Gör dig till medlem i möte a.
Utträd (ur möte)
Gör så att du inte längre är medlem i mötet a.
Skapa möte
Skapar ett nytt möte med namnet a.

Kommandon för att läsa normalt:

(Läsa) nästa inlägg
Visar nästa olästa inlägg om det finns något.
(Läsa) nästa kommentar
Visar nästa olästa kommentar om det finns någon.
(Gå till) nästa möte
Går till nästa möte med olästa inlägg i.
(Se) tiden
Skriver ut klockan just nu.
Vänta (på något inlägg)
Väntar tills något nytt inlägg dyker upp.

Kommandon för att få information:

Verifiera namn
Listar alla namn som matchar a.
Var (är) jag
Ger information om var du befinner dig just nu.
Status (för)
Listar alla data lagrade om person eller möte a.

Kommandon för att hantera skrivandet av texter:

Fortsätt (skriva)
Låter dig skriva vidare på ett inlägg du lämnat med Esc.
(Ta) bort (texten)
Kastar bort det aktuella inlägget eller brevet.
(Ta bort sista) ordet
Tar bort de sista a orden på aktuell rad. (1 ord om a inte anges.)
(Radera) raden (ovanför)
Raderar a rader ovanför aktuell rad. (1 rad om a inte anges.)
Upp
Hoppar upp a rader (1 rad om a inte anges).
Ner
Hoppar ner a rader (1 rad om a inte anges).
(Läsa) hela (texten)
Visar hela det inlägg du håller på att skriva.
(Läsa) hela (texten) utan huvud
Visar hela det inlägg du håller på att skriva, utom inläggshuvudet.
Lägga (in texten)
Lägger in texten.
Skicka (in) texten
Samma som Lägga (in texten).
Mottagare:
Låter dig lägga till fler personer eller möten som mottagare till det aktuella inlägget.

Kommandon för att hantera redan skrivna texter:

Radera inlägg
Utplånar ett inlägg från LysKOM-databasen.

Kommandon för att läsa snabbare:

Hoppa (över alla) kommentarer (till senast lästa inlägg)
Hoppar över resten av den här grenen av kommentarsträdet.

Diverse andra kommandon:

Anropa EXEC
Anropar operativsystemets kommandotolk.
Övergå (i) administratörsläge
Övergår i administratörsläge om du har befogenhet.
Markera (inlägget)
Markerar inlägg a. (Det senast lästa inlägget om a inte anges.) Markerade inlägg överlever LysKOM-serverns gallringar.
(Vilken är) månens (nuvarande) fas
Informerar om månens fas.
Få uppmuntran
Just det.
Sänd (meddelande) till
Sänder ett personligt meddelande till a. Meddelanden sparas inte, till skillnad från inlägg.
(Sänd meddelande) till
Samma som Sänd (meddelande) till.
Sänd alarmmeddelande (till alla)
Sänder ett meddelande till alla som är närvarande i LysKOM.

SE ÄVEN

Lysators datorhandbok om LysKOM: <http://www.lysator.liu.se:7500/local/datorhandbok/lyskom/index.html>

Manualen Doc/tty-klient.latexinfo (som finns i tar-arkivet <ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/tty-client/tty-client-L0.11.tar.gz>)

FTP-arkivet för LysKOM-prylar: <ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/>

BUGGAR

Det finns en hel del dokumenterade buggar och brister i lyskom, och troligen finns fler som inte upptäckts än.

--tomradavslutar borde kunna slås om inifrån klienten. Detta kommer att fixas när vi implementerar generell flagghantering. Då kommer vi också att spara flaggornas värden i servern.

Buggrapporter mottages tacksamt till mötet ``LysKOM ttyklienten'' i Lysators KOM, eller som email till <bug-lyskom@lysator.liu.se> (eller <linus@lysator.liu.se>).

Kommentarer på den här manualsidan till <pi92mti@pt.hk-r.se>.

ÄRA

Thomas Bellman <bellman@lysator.liu.se> har skrivit det mesta av koden. Han jobbar nu på en mer avancerad och mycket bättre klient.

Linus Tolke <linus@lysator.liu.se> har lagt till en hel del.


pi92mti@pt.hk-r.se