English information

Stadgar

 1. LYSATOR
  1. Datorföreningen LYSATOR vid Linköpings Tekniska Högskola är en studentförening oavhängig Universitetets och Tekniska Högskolans officiella organisation och därjämte varje annan yttre intressesfär.
  2. LYSATOR har till uppgift att bibringa sina medlemmar mål och möjlighet att fördjupa sig i datorteknik och datorvetenskap och att sprida kunskap om modern datorteknik.
 2. MEDLEMMAR
  1. Medlemskap i LYSATOR är öppet för varje studerande och anställd vid Linköpings universitet och tekniska högskola. Medlemskap kan även medges utomstående efter styrelsebeslut. Medlemskap kan även innehas av den som lämnat LiU men tidigare varit medlem.
  2. Ordinarie medlem åligger att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. Person som betalat in medlemsavgift samt skapat konto räknas som medlem. Medlem kan utträda ur föreningen genom att undlåta att betala medlemsavgift eller begära utträde genom att kontakta styrelsen.
  3. Till hedersmedlem kan föreningsmötet utse den person, som synnerligen förtjänstfullt verkat för föreningens syften och utveckling. Ordinarie medlem kan ej utses till hedersmedlem.
  4. Om en medlem allvarligt skadar föreningens syfte eller anseende kan denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade måste få möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Avstängningen måste diskuteras på nästkommande föreningsmöte. Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha förtroendeposter i föreningen.
 3. ORGANISATION
  1. LYSATORs verksamhet utövas av:
   1. Föreningsmötet.
   2. Styrelsen.
   3. Driftsgrupper.
   4. Projektgrupper.
   5. Övrig av föreningsmötet beslutad verksamhet.
  2. Verksamhetsåret omfattar perioden första augusti till sista juli.
 4. FÖRENINGSMÖTET
  1. Föreningsmötet är LYSATORs högsta beslutande organ, i vilket samtliga medlemmar äger rätt att deltaga.
  2. Varje medlem äger en röst. Vid röstning via ombud ska ombudet lämna ett skriftligt intyg till mötets sekreterare. En person kan vara ombud för högst en annan medlem.
  3. Föreningsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst två sammanträdanden, ett höstmöte i september eller oktober och ett vårmöte i april eller maj, där det senare även är föreningens årsmöte. Föreningsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätten att begära utlysande av föreningsmöte tillkommer:
   1. Inspektor.
   2. Styrelseledamot.
   3. Revisor.
   4. 10 medlemmar.
  4. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kallar föreningsmötet. Mötet skall hållas inom 3 veckor efter det att begäran kommit till ordförandens kännedom. Föreningsmötet skall utlysas minst 2 veckor i förväg, varvid tid och plats skall anges. Kallelse skall ske skriftligen till medlemmarna.
  5. Dagordningen, propositioner och motioner samt till höstmötet verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse skall offentliggöras senast fem dagar före mötets början. Motion till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före mötets början.
  6. Föreningsmötet är beslutsmässigt om hälften eller tio (vilket som är minst) av föreningens medlemmar är närvarande.
  7. Det åligger höstmötet att:
   1. Behandla revisionsberättelsen, godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, avgöra frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
   2. Tillsätta gruppledare för drifts- och projektgrupper.
  8. Det åligger årsmötet att:
   1. Välja styrelse, revisorer, valberedning och inspektor.
   2. Fastställa budget och medlemsavgifter.
  9. Föreningsmötet kan entlediga alla typer av förtroendevalda. Förtroendevalda och andra funktionärer kan avsäga sig sina uppdrag genom att meddela styrelsen.
 5. STYRELSE
  1. Styrelse består av:
   1. Ordförande.
   2. Sekreterare.
   3. Kassör.
   4. Minst två stycken övriga styrelseledamöter.
  2. Styrelsen väljs av föreningsmötet.
  3. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande.
  4. Styrelsen ansvarar inför föreningsmötet för LYSATORs löpande verksamhet och ekonomi.
  5. Styrelsens beslut skall protokollföras och arkiveras. LYSATORs medlemmar äger rätt att på begäran ta del av styrelseprotokollen. Styrelse äger rätt att vägra medlem insyn i protokoll som upprättats under den senaste styrelseperioden. Dock skall föreningens inspektor och revisorer beredas tillgång till protokoll och beslut även för det innevarande styrelseperioden, och även till inkomna meddelanden adresserade till styrelsen.
  6. Styrelsen tillträder vid verksamhetsårets början.
  7. Styrelsen ska hålla minst ett styrelsemöte per verksamhetsår.
 6. VALBEREDNING
  1. Valberedningen skall bestå av två ledamöter, varav en sammankallande.
  2. Inför varje föreningsmöte skall valberedningen framställa ett förslag med kandidater för de poster som skall tillsättas på föreningsmötet.
 7. DRIFTSGRUPP
  1. För varje datoranläggning, övrig utrustning, och datortjänst i LYSATORs ägo eller ansvar där löpande driftsunderhåll kräves, eller vars fortsatta funktion är viktigt för föreningens verksamhet, skall en driftsgrupp tillsättas.
  2. I varje driftsgrupp skall det finnas en gentemot styrelse och föreningsmöte ansvarig driftsledare. I övrigt skall driftsgruppen ha den utformning som driftledaren bedömer lämplig om inte medlemsmötet beslutat annat för driftgruppen ifråga.
 8. PROJEKTGRUPP
  1. För varje projekt i LYSATORs regi skall en projektgrupp tillsättas.
  2. I varje projektgrupp skall det finnas en gentemot styrelse och föreningsmöte ansvarig projektledare. I övrigt skall projektgruppen ha den utformning som projektledaren bedömer lämplig om inte medlemsmötet beslutat annat för projektgruppen ifråga.
 9. INSPEKTOR
  1. Föreningsmötet skall utse inspektor, som skall se till att LYSATORs verksamhet sker på ett för alla parter hedrande och stimulerande sätt.
  2. Inspektorn äger rätt att utlysa styrelsemöte och närvara med rösträtt.
 10. FIRMATECKNING
  1. LYSATORs firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.
 11. REVISION
  1. För revision väljs vid årsmötet två revisorer, vilka skall vara myndiga. Dessa får ej inneha någon annan befattning inom föreningen.
  2. All berörd ekonomisk verksamhet revideras vid ansvarig funktionärs avgång, projekts avslutande eller nedläggelse eller vid varje annan förändring av verksamhet med ekonomisk betydelse.
  3. Revisorerna äger rätt att taga del av samtliga protokoll och övriga handlingar.
  4. Revisorerna äger rätt att närvara på alla sammanträden inom LYSATOR.
  5. Revisorerna skall efter verkställd granskning häröver upprätta en berättelse i vilken de av- eller tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall innan den föredrages på höstmötet ha varit tillgänglig för medlemmarna i minst fem dagar.
 12. TOLKNING AV STADGAR
  1. Vid frågan om tolkning av stadgarna gäller intill dess föreningsmötet avgjort frågan styrelsens mening.
 13. STADGEÄNDRING
  1. Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten med 2/3 majoritet. Mellan dessa möten skall minst 4 veckor förflyta. Minst ett av mötena skall hållas under en av Tekniska Högskolans läsperioder.
 14. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE
  1. Föreningens upplösande sker i enlighet med de regler som gäller för stadgeändring. Beslut ska innehålla föreskrifter om hur föreningens tillgångar skall disponeras.
  2. Föreningen kan inte upplösas om minst tio (10) av föreningens medlemmar vill att den ska fortleva.