RydNetmöte

Plats: Herrgår'n
Datum: 1995-10-31
Närvarande: (närvarolista)
Dagordning: (dagordning)

1. Val av mötesordförande, -sekreterare och justeringsmän

Till mötets ordförande valdes Kjell Enblom.
Till mötets sekreterare valdes Tomas Abrahamsson
Till justeringsmän valdes Örjan Rosenblom och Robin von Post.

2. Fastslagande av dagordning

Dagordningen (enligt ovan) fastställdes

3. Rapporter

Kent Engström rapporterade följande:

Kjell rapporterade följande:

Robin von Post sade följande:

4. Utrustnings- och inköpsbehov

Några olika saker togs upp:

5. Anslutningsavgifter

Kent föreslog att anslutningsavgiften skulle förändras. Hittills har den som anslutit sig betalat (före anslutningen) 1000 kr i anslutningsavgift samt två årsavgifter om sammanlagt 500 kr för de två första åren. Sedan, efter två år, 250 kr per år. För B-anslutningar har den som anslutit sig betalat (före anslutningen) 500 kr för de två första. Sedan, efter två år, 250 kr per år. Orsaken till detta arrangemang var att det var viktigt att snabbt få in pengar till RydNet. Nu har RydNet en buffert och inte så akut behov av pengar.

Kents förslag innebär att den som ansluter sig betalar (före anslutning) 1000 kr i anslutningsavgift samt endast en årsavgift för det första året. Sedan, efter ett år, 250 kr per år. För B-anslutningar innebär det att den som ansluter sig betalar (före anslutning) 250 kr i årsavgift. Sedan, efter ett år, 250 kr per år. Det är således ingen förändring i storleken på avgiften utan endast i fördelningen av årsavgifter.

Mötet beslutade att anta Kents förslag och att det skulle börja gälla från och med tidpunkten för beslutet.

6. Övriga frågor

Några övriga frågor dryftades:

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades och fika intogs.