Förord

Redan under min första resa i Sverige fick jag det bästa intryck, såväl av landets vackra, mångfaldiga natur som av det fina, snälla folket, ett intryck, som sedan icke har förändrats.

Av all Sveriges länder står dock den Höga Nord, med sina skyhöga snöfjäll, fridfulla dalar, vemodsfulla sjöar, stora älvar, mäktiga vattenfall, doftande björkskogar, med den höga, klara luften och de gycklande, ljusa nätterna, mitt hjärta närmast. Flera semesterresor i Lappmarken har bjudit mig njutningar, som jag knappast har funnit andra ställen.

Här är Sagolandet för den, som lärt sig till att älska fjällen och förstå ödemarkens själ.

Detta lilla arbete, som är skrivet av den djupaste kärlek till ämnet, har framkommit av mina egna erfarenheter, och skall vara en samlad översikt över det, som eljest endast kan läsas i spridda bidrag. Månget beskrives häri också nu första gången. Även hoppas jag, att detta må kunna bliva till gagn för någon, som får lust till att besöka de häri beskrivna trakterna. Denna beskrivning är sålunda endast geografisk vägvisare; för rätt att kunna beskriva naturen häruppe, måste man vara både siare och skald, och jag är intetdera.

Välvilliga läsare bedjas bemärka, att teckningarna ej skola uppfattas som misslyckade försök på att göra konst; de träda endast i stället för fotografier.

Ifall dessa fattiga rader äro istånd till att väcka någons intresse för högfjället och ödemarken anser jag dem ej vara skrivna förgäves.
- Författaren