3. Scientologikyrkan

Lrons nuna
Lafayette Ronald Hubbard
Oftast bara kallad L Ron Hubbard

Scientologikyrkans lära grundas på Lafayette Ronald Hubbards bok "Dianetics: The Modern Science of Mental Health" som gavs ut 1950. Från början var det nog inte tänkt att scientologin skulle vara något religiöst, utan mer "en metode til behandling af livsenergien med henblik på at skabe større effektivitet i organismen og i menneskets åndelige liv". Några år in på 50-talet hade dock en kyrka bildats. Under 50- och 60-talen betonades inte den religiösa sidan av scientologin särskilt starkt. Istället koncentrerade man sig mer på den terapeutiska teknik som Hubbard hade utvecklat: auditeringen. Hubbard hade även konstruerat en apparat som kallades Electro-psychometer eller E-meter som användes vid auditeringar. Scientologikyrkan hävdar att E-metern kan mäta en persons känslor och sinnesstämningar. Andra beskriver E-metern som en enkel lögndetektor som elektriskt mäter svettningarna i händerna under auditeringen. Under en auditering sköter en auditör E-metern och ställer frågor eller samtalar med en "pre-clear" som håller i två metallcylindrar som är kopplade till E-metern. Auditören noterar de reaktioner han får på sina frågor och använder anteckningarna vid de efterföljande auditeringarna.

Lögndetektortext2.gif - 4.336 K
[Länk]

Viktiga begrepp inom Scientologikyrkan är "thetan" och "engram". Människans ande eller själ motsvaras av begreppet thetan, som är odödlig och tar boning i en ny människa när den gamla dör. Enligt Hubbard kom thetanerna till jorden efter en kosmisk katastrof för 76 miljoner år sedan. En ond varelse vid namn Xenu hade tagit makten i en fjärran galax och fångat in alla thetaner, sammansmält dem och frusit in dem i isblock. Vissa av dessa isblock kastades i aktiva vulkaner på jorden. En thetans alla negativa och traumatiska upplevelser kallas engrammer. Dessa engrammer hindrar thetanens nuvarande människogestalt från att bli fullkomlig, så en viktig del av en scientologs liv är att bli fri från dessa. Detta sker genom auditering, och det kan ta lång tid innan man blir "clear", alla engrammer från thetanens hela verksamhet skall behandlas. Dessutom är ju flera thetaner sammanblandade och dessa "extra" thetaner behöver också auditering.

När man väl blivit "clear" är man redo för nästa steg i utvecklingen mot en fri thetan. Det är en serie heliga och hemliga kurser och texter man skall studera. Materialet kallas "Operating Thetans" eller kort och gott OT och finns i åtta nivåer. OT-materialet omgärdas inom kyrkan av rigorösa säkerhetsanordningar. Materialet finns bara på sex platser på jorden. Det förvaras i förseglade behållare i speciella, larmade säkerhetsavdelningar, vaktade av särskilt utvalda och betrodda medlemmar. Som student får man inte ta med sig materialet ut från säkerhetsavdelningarna och innan man får se texterna måste man underteckna ett dokument om tystnadsplikt. Trots alla försiktighetsåtgärder har delar av detta material läckt ut och publicerats på Internet.

OT-materialet vaktas av The Sea Organization som är Scientologikyrkans "kärntrupp" där de mest hängivna och högst uppsatta scientologerna är med. I Mikael Rothsteins bok "Gud er blå" beskrivs fem medlemstyper man kan finna inom New Age-grupperna. The Sea Organisation passar in i definitionen för den första typen, "devotees":

/Det/ er dem som satser hele deres tid, al deres energie og hele deres opmærksomhed på bevægelsen. De identificerer sig personligt med bevægelsens mål, dens værdier, dens lære, dens midler og dens materielle velfærd.

[Rothstein 1991, sid 139]

The Sea Organization bildades 1967 för att underlätta Hubbards ansträngande forskning inför publiceringen av OT-nivåerna III - VI. Kyrkan köpte vid den här tiden ett stort oceangående skepp som Hubbard och några hundratals scientologer bosatte sig på. Härav kommer att namnet just är Sea Organization. Medlemmarna bär uniformer av marin/militär typ med gradbeteckningar o.s.v. Som medlem skriver man på ett kontrakt för en miljon år (man tror ju på reinkarnation). Medlemmarna är de mest betrodda inom kyrkan, det är de som hanterar det hemliga OT-materialet och har hand om pengatransaktioner o.s.v.

Kyrkans inkomster grundas främst på att man säljer böcker, kurser och auditeringar till medlemmarna. De första nybörjarkurserna är billiga, men de blir snart dyrare. Särskilt auditeringarna är mycket kostsamma, liksom OT-kurserna. Det antyds i källorna att kyrkan och Hubbard "hittade på" nya OT-nivåer och kurser när kyrkans inkomster sjönk i början på 1980-talet.

Jag betalade /nybörjar-/ kursen den 15 september 1983. Den kostade 112 kr. Det var ju överkomligt, tyckte jag. /.../ Jag övertalades att starta scientologiauditering för att få bättre självförtroende. De första 12,5 tim kostade 29.800 kr. /.../ Jag lockades att köpa mer scientologiauditering, totalt för 225.000 kr.

[Manipulering pågår 1995, sid 100 f]

The more popular one-to-one auditing sessions that soon costs anywhere from, get this, $200 to more than $1,000 an hour. Special training courses go for $12,000 and up. [Länk]

For the privilege of seeing and studying the OT materials /one/ have to pay "fixed donations," which began in 1993 at $2,200 for OT I and total tens of thousands of dollars for all eight levels. [Länk]

Som nybliven scientolog erbjuds man en personlighetstest för att undersöka på vilket sätt man behöver hjälp. För att avhjälpa ens brister erbjuds man först billiga kortkurser och efter ett tag auditeringar. Man får från början inte veta hur lång ens behandling kommer att bli, hur många auditeringar eller kurser man måste gå igenom.

The "meat" would have successive, increasingly strange levels of "clearing" revealed to them only gradually, of course, and only when they seemed ready. [Länk]

Det startade med kommunikationskursen och fortsatte med scientologiauditering. Därefter dianetikterapikursen, reningsgenomgången, mer kurser och många timmars samtal /.../ Det var ganska svårt att övertyga mig om att köpa auditering men eftersom de visste min svaghet gick det att övertala mig. För var gång som syftet inte nåddes blev jag mer och mer besviken, men det tolkades som mitt fel. Jag tänkte fel eller också var jag i förbindelse med en suppressiv person, någon som ville skada mig, sa man. Detta skulle avhjälpas med mer auditering.

[Manipulering pågår 1995, sid 102]

För att ha råd med auditering, böcker och kurser kan man bli "field staff member" och får då bl.a. jobba med att rekrytera nya medlemmar till kyrkan. Man får då kommission på vad den nya medlemmen köper i form av böcker, auditeringar och kurser. Ett annat vanligt sätt att finansiera sina kurser är att ta banklån. Scientologer går ofta i borgen för varandras lån. Överhuvudtaget drar kyrkans ekonomi till sig lika stort intresse som religionen i sig.

/.../ Kyrkan har ofta varit utsatt för kritik p g a sina vetenskapliga och religiösa anspråk och inte minst för de krav på ekonomiska uppoffringar den ställer på sina medlemmar. I början av 1980-talet var Scientologikyrkan och Hubbard invecklade i ett stort antal rättsprocesser, både i USA och i andra länder, under vilka tidigare medlemmar bl a gjorde gällande att Hubbard använde kyrkans pengar för att bygga upp ett lönsamt affärsimperium, från vilket han själv tillgodogjorde sig vinsterna. /.../

[Focus 96, uppslagsord "Scientologi"]

Scientologikyrkan insisterar på att de är en religion i ordets klassiska betydelse. Man uppför sig därför så som en religion bör uppföra sig, med ritualer, andakter, psalmer, böner och församlingsliv. Men redan 1967 förlorade man i USA sin skattebefriade status som religion. Det var vid den här tiden man skaffade skeppet Apollo och hela kyrkans ledarskikt gick till sjöss. Skeppet höll sig på internationellt vatten, förutom små strandhugg i utländska hamnar. 1975 gick Hubbard till slut iland i Clearwater, Florida, USA och satte upp ett högkvarter där.

Skeppet
Apollo, The Sea Organizations flaggskepp mellan 1968-1975

Det är lite oklart när L Ron Hubbard egentligen dog, sedan 1980 är det ingen inom kyrkan som har sett honom, förutom tre speciella "messengers". Dessa tre utgör idag scientologikyrkans högsta ledning. Det finns ett dödscertifikat från den 24 januari 1986 som är undertecknat av en läkare från en av kyrkans egna läkarstationer. Kroppen brändes dagen efter dödsfallet och askan spreds för vinden.

De flesta av kyrkans verksamhetsgrenar har idag formen av olika bolag. Det är advokater från två av dessa bolag, Religious Technology Center och Bridge Publications Inc., som driver domstolsstämningarna mot copyrightintrången på Internet. Även i Sverige har Scientologikyrkan en rad dotterföretag, ex. ett företag som utför personlighetstester för svenska företag, Narconon som rehabiliterar narkomaner m.m.