1. Inledning

Det pågår ett krig. Två envisa motståndare bekämpar ivrigt varandra, dag efter dag, månad efter månad. Kriget pågår över hela jorden. Det kan vara så många som 50 miljoner människor inblandade i striderna. Men få har hört talas om kriget, få tidningar skriver om det och nyheterna i tv eller radio rapporterar inte om det. Det är ett tyst krig, vapnen består oftast av meddelanden som skrivs och skickas elektroniskt mellan datorer. Kriget rasar nämligen på Internet. Motståndarna är på ena sidan Scientologikyrkan, på andra sidan det som kan kallas internetsamhället, d.v.s. alla användare, företag, föreningar, organisationer, institutioner och statliga myndigheter över hela världen som har tillgång till Internet.

Stridens ursprung och skådeplats är en av Internets avdelningar som kallas Usenet, i en av dess diskussionsgrupper som har beteckningen alt.religion.scientology. Diskussionsämnet för gruppen är alltså Scientologikyrkan, dess lära och dess affärsmetoder. Både anhängare och kritiker till kyrkan har deltagit i diskussionen alltsedan gruppen bildades 1991. Men under de senaste två åren har kyrkan ändrat inställning till kritikerna och tagit till andra medel: man har med olika metoder försvårat den kritiska diskussionen i gruppen. Man har gjort raider hemma hos kritiker, beslagtagit deras datautrustning och stämt dem inför domstol för att tysta dem. Många av kritikerna är före detta scientologer. De skriver om vad de själva varit med om under sina år som scientologer och citerar hemligt textmaterial från kyrkan. Andra kritiker förefaller vara väl utbildade religionsvetare som gärna diskuterar och jämför scientologikyrkans lära med andra religioners. Andra riktar in sig mer på kyrkans organisation, hemlighetsmakeri och dess pengar. De flesta av kritikerna ser kyrkan som något farligt och ont, i värsta fall som en humbug- och svindlarorganisation som profiterar på människors osäkerhet och problem. Målet för dessa kritiker är att genom att avslöja så mycket som möjligt av kyrkans texter och metoder förhindra att nya människor faller offer för det onda.

Varför har då striden engagerat så många människor i så många länder? Man kan tycka att diskussionen i en av Usenets c:a 20.000 diskussiongrupper inte borde uppröra så många. Diskussionen behandlar trots allt bara en av alla de New Age-grupper som finns representerade på Internet. Men striden har kommit att handla om rätten att uttrycka åsikter och citera texter kontra copyrighträttigheter och bevarandet av affärshemligheter. Striden handlar om själva grundtanken och honnörsordet inom Internet: "Free Speech!"

1.1 Bakgrund och syfte

När jag först blev varse internetkriget frågade jag mig varför det var just Scientologikyrkan som var inblandad. Under tidigare delkurser inom religionsvetenskap 2 har vi studerat flera New Age-grupper lite närmare: Scientologikyrkan, Unification Church, TM, OSHO, ISKCON o.s.v. Många av New Age-grupperna hade stora likheter med varandra vad gäller struktur, lära, ritualer och organisation. De flesta New Age-grupper presenterar sig på www, och om de flesta finns det diskussionsgrupper på Usenet. Scientologikyrkan framstod inte för mig i alla fall som något extra märkvärdigt, något som kunde förklara varför det var just de som drogs in i kriget. Det var detta som fångade mitt intresse från början.

Efter att ha forskat lite förstod jag att striden handlade om att textdokument som enligt kyrkans mening var hemliga och heliga, och dessutom copyrightskyddade, spreds (och fortfarande sprids) på Internet. Min nyfikenhet vaknade och jag började leta upp dessa hemliga dokument. Jag hittade många av dokumenten och några av dem kommer att tjäna som källor för den här uppsatsen.

Mitt syfte med denna uppsats kan sägas ha två delar. För det första vill jag beskriva varför striden på Internet uppkommit, hur den förs och hur positionerna är idag. För det andra vill jag undersöka om dessa hemliga dokument tillför något väsentligt nytt för vår förståelse av Scientologikyrkan. Är det så att man kan lära sig mer om Scientologikyrkan genom Internet än vad man kan genom vår kurslitteratur?

För att förstå strategierna i det här kriget är det av vikt att känna till lite om Internet. Då det är många som inte är bekanta med Internet börjar jag med en liten kort presentation av detta fenomen och dess olika delar. Är du redan van vid Internet kan du hoppa direkt till kapitel tre, som beskriver Scientologikyrkan. Själva undersökningen börjar i kapitel fyra.