Sardinia 2002
alghero_torg.jpg
alghero_torg.jpg
beach.jpg
beach.jpg
bonifacio_cliffs.jpg
bonifacio_cliffs.jpg
bonifacio_edge.jpg
bonifacio_edge.jpg
capo.jpg
capo.jpg
castelsardo.jpg
castelsardo.jpg
children.jpg
children.jpg
lady.jpg
lady.jpg
night.jpg
night.jpg
old_lady.jpg
old_lady.jpg
sheep.jpg
sheep.jpg
stintino.jpg
stintino.jpg
stray_dog.jpg
stray_dog.jpg
street.jpg
street.jpg
tower.jpg
tower.jpg
view.jpg
view.jpg