Bar | Foo | Foobar

Du har bar i din prestate

Du har foo i din prestate

Du har inte foo i din prestate

Du har foo och bar i din prestate

Du har foo eller bar i din prestate

Du har varken foo eller bar i din prestate