Datasaabs vänner

Stadgar

Ändamål

§ 1. Datasaabs Vänner är en ideell förening med syfte att på ett allmännyttigt sätt främja undervisning, utbildning och vetenskaplig teknikhistorisk forskning inom datateknikens område från 1950-talet och framåt, speciellt med tonvikt på Linköpingsregionen och företaget Datasaab samt dess föregångare och efterföljare.

Av historiska skäl syftar föreningen även till att, genom information, samkväm eller annan kontaktskapande verksamhet, främja sammanhållningen mellan de människor som helt eller delvis har haft sin gärning i Datasaab eller dess efterföljare. Dessa människor utgör kärnan i föreningen.

Verksamhet

§ 2. Vissa av föreningens medlemmar har tidigare på ideell grund forskat i det nu nedlagda företaget Datasaabs samlade dokument, sållat ut historiskt intressanta dokument, datorregistrerat dessa och gjort dokumenten och registreringsdisketten tillgängliga för forskning vid Landsarkivet i Vadstena.

Föreningen förutser nödvändigheten att tjänstgöra som ägare av en, av medlemmarna, likaledes på ideell och frivillig grund sammanställd, teknikhistorisk utställning. Utställningen är teknikhistoriskt intressant, men utan kommersiellt värde.

Föreningen förutser även att snarast behöva ordna så att Datasaabs historia kan skrivas, då i annat fall väsentliga delar av kunskapen om denna teknikhistoriska period hotar att gå förlorad.

Föreningen skall bedriva en verksamhet som uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodoser ovan angivna ändamål.

Föreningen skall ej bedriva näringsverksamhet.

Medlemskap

§ 3. Föreningen skall vara öppen för personer, som har varit Datasaabanställda, och andra personer som, med hänsyn till föreningens syfte, kan bidra till att främja den verksamhet som anges i § 1.

Föreningen skall ha en matrikel.

Medlemsavgift

§ 4. Av föreningens medlemmar uttages en årlig generell medlemsavgift avsedd att vara täckningsbidrag till sådana utgifter som lokalhyra, medlemsblad, kopiering, porto och övriga generella kostnader. Den generella avgiften är ej avsedd att täcka speciella projektkostnader.

Organisation

§ 5. Föreningens angelägenheter och förvaltning av dess tillgångar skall handhas av en styrelse och sektionsansvariga, vilka alla väljs på föreningens årsmöte. Upprättande eller nedläggning av sektioner beslutas av årsmötet.

Styrelsen

§ 6. Styrelsen består av tre ledamöter samt sektionsansvariga. Av dessa skall en ledamot vara ordförande, som väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Ordförande och sektionsansvariga väljs varje år. Sekreterare och kassör väljs för två år i taget.

Från start kan följande sektioner vara tillsatta eller ha löpande verksamhet:

Seniorsektionen, med syfte att främja sammanhållningen mellan pensionärer från Datasaab, Ericsson, Nokia och ICL genom studiebesök, utflykter, samkväm och annan kontaktspridande verksamhet.

Boksektionen, som samlar in material till projektet DSDOK, och syftar till att dokumentera Datasaabs historia.

Utställningssektionen, som förvaltar den teknikhistoriska utställningen och på annat sätt sprider information om den datatekniska utvecklingen.

Arkivsektionen, med syfte att främja användningen av Datasaabs historiska arkiv vid Landsarkivet i Vadstena samt att verka för att andra teknikhistoriska arkiv kommer till stånd.

Datorsektionen, som är öppen för föreningens medlemmar med egna persondatorer och som syftar till att öka kunskapen om och användningen av persondatorer och nätverk för dessa; även i vid bemärkelse till exempel amatörradioanslutna "brevlådor".

Informationssektionen, med uppgift att svara för informationsspridningen inom och om föreningen, innefattande informationsbehovet för datorseniorernas f.d. medlemsblad, Seniorbiten, och samverkar med andra berörda funktioner inom föreningen.

Funktionärer

§ 7. Styrelsen kan, då större projekt skall genomföras, till sig eller sektion, adjungera medlemmar ur föreningen.

Årsmöte

§ 8. Räkenskapsåret skall löpa mellan 1 november och 31 oktober och årsmöte skall hållas under december månad. Kallelse till årsmöte skall ske minst två veckor före utsatt mötesdag. Motioner till mötet skall vara inlämnade minst en vecka i förväg. Obligatoriska punkter på dagordningen skall vara:

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om kallelsen var utsänd i tid enligt stadgarna
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Styrelsens och sektionsansvarigas berättelser
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Val till styrelsen
 10. Fastställande av den årliga medlemsavgiften
 11. Fastställande av nästa års budget
 12. Behandling av motioner till årsmötet
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Beslutsmässighet

§ 9. Styrelsen är beslutsför om minst föredragande sektionsansvarig ledamot jämte ordföranden och kassör är närvarande. Som beslut i styrelsen gäller den mening varom flesta ledamöterna förenar sig. Vid lika röstetal skall som beslut gälla den mening, som biträds av styrelsens ordförande. Ekonomiska beslut, som går utanför en sektions egenfinansierade budget, fordrar beslut av årsmöte eller regelrätt inkallat allmänt medlemsmöte.

Revisor

§ 10. För granskning av styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer. Dessa får ej ha styrelseuppdrag.

Valberedning

§ 11. Årsmötet utser en valberedning om två personer, varav en skall vara sammankallande.

Stadgeändringar

§ 12. Stadgeändring beslutas av ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändringar skall sändas ut med kallelse till årsmöte. Röstberättigad medlem, som är förhindrad att närvara vid ordinarie årsmöte äger rätt att rösta skriftligen genom ombud. Den skriftliga rösten skall vara undertecknad och bevittnad, samt inlämnas till mötessekreteraren vid mötestillfället.

Inkomstanvändning

§ 13. Föreningen skall bedriva en verksamhet som skäligen svarar mot dess inkomster, eller annorlunda uttryckt, inkomstanvändningen skall vara sådan att föreningens utgifter i den ideella verksamheten som regel bör uppgå till minst 80 % av föreningens totala nettoinkomst av medlemsavgifter, gåvor, eventuella bidrag från stat och kommun och sponsorbidrag för annonsutrymme i eventuella publikationer som kan bli följden av den ideella verksamheten.

Skattskyldighet

§ 14. Även om föreningen helt eller delvis frikallas från skattskyldighet skall ändå s.k. särskild uppgift lämnas. Uppgiften skall lämnas oavsett om allmän självdeklaration också skall lämnas. Den skall innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under räkenskapsåret samt tillgångar och skulder vid årets slut. Den särskilda uppgiften skall färdigställas i samband med den årliga kassaberättelsen, som även omfattar i verksamhet varande sektioner.

I övrigt gäller befintlig lagstiftning för allmännyttiga ideella föreningar.

Projektorganisation

§ 15. För att genomföra sådana större projekt som omnämns i § 2, eller annat större projekt av motsvarande art, som kan komma att bli aktuellt, avses att föra projekten genom särskild projektsponsring på så sätt att projektets kostnader täcks men utan krav på annat överskott än en rimlig säkerhetsmarginal. Det bör därför vara möjligt att söka befrielse från mervärdesskatt, eftersom verksamheten ej skall vara yrkesmässig i momshänseende. Det bör även vara möjligt att söka befrielse reklamskatt för till sponsorer såld annonsplats, då det är frågan om en ideell och allmännyttig publikation framtagen för arkiv- och forskningsändamål.

Upplösning

§ 16. Föreningen kan upplösas då den har fyllt sin funktion eller om minst tre fjärdedelar av medlemmarna i motion till årsmötet kräver detta.

Föreningens tillgångar skall då skänkas till sådana allmännyttiga ändamål som motsvarar föreningens syfte.


Version 931207, ändr. efter granskn. av Skattemynd. i Lkpg. 930923, samt konstituerande möte 931201.


WWW-version den 23 maj 1994 av Lars Aronsson