Klein #7

[Image: Klein #7 by Roger Klein]

This image is copyright © Roger Klein