Klein #6

[Image: Klein #6 by Roger Klein]

This image is copyright © Roger Klein