Klein #5

[Image: Klein #5 by Roger Klein]

This image is copyright © Roger Klein