Klein #4

[Image: Klein #4 by Roger Klein]

This image is copyright © Roger Klein