Klein #3

[Image: Klein #3 by Roger Klein]

This image is copyright © Roger Klein