Klein #2

[Image: Klein #2 by Roger Klein]

This image is copyright © Roger Klein