Klein #1

[Image: Klein #1 by Roger Klein]

This image is copyright © Roger Klein