RXML parse error: No current scope.
 | <set quote="none" value="//www.lysator.liu.se/nordic/scripts/links/extern_link_73.pike" variable="extern_redirect">
 | <set quote="none" value="//www.lysator.liu.se/nordic/scripts/links/extern_link_73.pike" variable="extern_redirect">
 | <trimlines>
 | <insert file="/nordic/include">
 | <insert file="include">

RXML parse error: No current scope.
 | <if variable="rxml is 1">
 | <if variable="rxml is 1">
 | <trimlines>
 | <insert file="/nordic/include">
 | <insert file="include">

RXML parse error: No current scope.
 | <if variable="rxml is 1">
 | <if variable="rxml is 1">
 | <if variable="rxml is 1">
 | <trimlines>
 | <insert file="/nordic/include">
 | <insert file="include">
Historiskt förslag: Sverige blir flerspråkigt<insert name=__subtitle> Historiskt förslag: Sverige blir flerspråkigt (the s.c.nordic FAQ) Historiskt förslag: Sverige blir flerspråkigt About : culture, history, places of interest and other things. This page is a part of the Frequently Asked Questions (FAQ) file for the newsgroup soc.culture.nordic. Its purpose is to provide some general information about the Nordic countries (Sweden, Finland, Norway, Denmark and Iceland), to cover some of the topics frequently discussed in the group and to introduce new readers to the group. 1 1 1 1 1 1 > > >

STOCKHOLM. Svenska språket blir inte allenarådande i landet i framtiden. Minoritetsspråkskommittén föreslog på onsdagen att finska, samiska och det zigenska språket romani chib officiellt erkänns som minoritetsspråk i Sverige.
   Sverige bör ansluta sig till Europarådets konvention om minoriteter och deras språk. För att kunna göra detta måste ytterligare åtgärder göras för att stärka de tre språkens ställning inom utbildning, kultur och vård, konstaterade kommittén.
   Speciellt skydd får finskan och samiskan i kommunerna i nordligaste Sverige. Där ska de finsk- och samisktalande kunna tala sina egna språk vid kontakter med myndigheter och domstolar i fem respektive fyra kommuner. Där talas finska respektive samiska av hävd och har geografisk historisk bas vilket berättigar språken till särskilt starkt skydd enligt konventionen.
  
Kulturstöd
   Kommitténs förslag överlämnades till jordbruksminister Annika Åhnberg av kommitténs ordförande, riksdagsledamoten Carin Lundberg (s). Minoritetssfrågorna sorterar av historiska skäl under jordbruksdepartementet.
   Kommittén föreslår att obligatorisk undervisning om minoritetsspråken införs i grundskolan och gymnasiet. Minoritetsgrupperna ska också få statligt stöd för stärkande av deras kultur.
   Finskan, samiskan och romani chib erkänns som minoritetsspråk i hela landet, inte bara i nordligaste Sverige. Men av praktiska och ekonomiska skäl går det inte att ge minoriteterna samma rättigheter överallt som i de kommuner där befolkningen till stor del redan talar finska och samiska.
   Kommittén gjorde ingen skillnad mellan finska och tornedalsfinska, inte heller mellan de olika samiska dialekterna. Detta ledde till att tornedalingarnas representant Henning Johansson reserverade sig.
  
Avslog jiddisch
   Kommittén avslog judiska krav på att språket jiddisch också skulle få ställning som minoritetsspråk.
   Kommittén föreslog en lång rad åtgärder för att skydda de officiella minoritetsspråken till det billiga priset av ytterligare drygt sex miljoner kronor per år. Det är osäkra och preliminära beräkningar, sade Lundberg vid en presskonferens. Större delen av kostnaderna räknar man med att klara genom omfördelningar av existerande anslag.
   Finland har tryckt på Sverige för att få till stånd ett bättre skydd för finskan. Det Sverigefinska riksförbundet, som tillvaratar de finsktalandes intresse i Sverige, hälsade onsdagens förslag med tillfredsställelse.
   -Är Sverigefinnarna nöjda så är vi nöjda också, sade Finlands ambassadör Heikki Talvitie till TT.
  
Ingen grundlagsändring
   Men Sverigefinska riksförbundet var inte helt belåtet utan tyckte kommittén borde gått längre vad beträffar finskan i förskola, skola och åldringsvård. Förbundet hade också önskat sig en svensk grundlagsändring för att skydda minoritetsspråken och minoriteterna ännu bättre, men där blev det blankt nej.
   Lundberg vågade inte gissa hur lång tid det kommer att ta innan Sverige ratificerar konventionen, men på en punkt var hon helt klar:
   Sverige blir inte längre enspråkigt.
  

Thomas Höjeberg/TT
FAKTA/MINORITETSSPRÅK
Minoritetsspråkskommittén föreslår:
Finska, samiska och zigenska språket romani chib får officiell ställning i hela Sverige.
Samiska får extra starkt skydd i kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog.
Finskan får speciellt starkt skydd i kommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna och Gällivare.
Sverige ansluter sig till Europarådets minoritetsspr åkskonvention.
Ny kostnad för staten: preliminärt cirka sex miljoner kronor per år.